Μίλησα στη συζήτηση και ψήφιση του σ/ν του Υπουργού Επικρατείας «Κύρωση της από 9.8.2022 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Επείγουσες διατάξεις για την ενίσχυση της ακεραιότητας στη λειτουργία της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών’’ (Α΄152)»

 
🔸Με την κύρωση της προαναφερθείσας Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου επιδιώκεται η θέσπιση πρόσθετων ρυθμίσεων στον Ν..3649/2008 (Α’ 39) για την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.), προκειμένου να ενισχυθεί η ακεραιότητα στη λειτουργία της.
🔸Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αφορούν αφενός στη διαδικασία διορισμού του Διοικητή της Ε.Υ.Π., μέσω της εγγυητικής λειτουργίας της κοινοβουλευτικής παροχής γνώμης, και αφετέρου στην περαιτέρω νομική θωράκιση της επιχειρησιακής της δράσης προς τον σκοπό ασφαλέστερης διασφάλισης της συνδρομής των απαιτούμενων προϋποθέσεων άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών.