Συμμετείχα στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων για την επεξεργασία του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού «Κύρωση κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς».

❗️Με την κωδικοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου για την προστασία των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς καταπολεμάται η πολυνομία, συστηματοποιούνται και αποσαφηνίζονται διάσπαρτες διατάξεις νόμου, ενώ παραλείπονται παρωχημένες νομοθετικές ρυθμίσεις.
❗️Με τον τρόπο αυτό, η ρυθμιστική ύλη λαμβάνει ενιαίο χαρακτήρα και δομείται σε ένα μοναδικό νομοθέτημα, με αποτέλεσμα να ενισχύεται η ασφάλεια δικαίου.