Συμμετείχα στις συνεδριάσεις της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου με θέμα: «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις».

Αντικείμενο του νομοσχεδίου:
α) η απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και των περιβαλλοντικών ελέγχων,
β) ο εξορθολογισμός των επιτρεπόμενων χρήσεων γης,
γ) η ρύθμιση της οργάνωσης και διαχείρισης πόρων του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και του Πράσινου Ταμείου,
δ) η ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν στην προστασία των δασών,
ε) η επικαιροποίηση σημείων της πολεοδομικής νομοθεσίας,
στ) η συνολική ρύθμιση των προϋποθέσεων ανάπτυξης των υπεράκτιων αιολικών πάρκων και
ζ) η αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν στη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και την κυκλική οικονομία
Με το παρόν σχέδιο νόμου προωθείται η αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η δασική προστασία εν γένει, αλλά και συνακόλουθα το Πυροσβεστικό Σώμα, την τρέχουσα κρίσιμη περίοδο, για την καταπολέμηση των πυρκαγιών.