Συμμετείχα μέσω τηλεδιάσκεψης στις συνεδριάσεις της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, με θέμα την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Συμμετείχα μέσω τηλεδιάσκεψης στις συνεδριάσεις της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, με θέμα την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (ΕΕ L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» που ψηφίστηκε χθες.
Το σχέδιο νόμου προβλέπει τη σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, με τη συγκρότηση συμβουλίων από κοινωνικούς εταίρους, την ίδρυση Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων και την απόκτηση από τους απόφοιτους γυμνασίου ειδικών επαγγελματικών προσόντων που θα είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της αγοράς.
Το νομοσχέδιο επιχειρεί να επιλύσει μια στρέβλωση της αγοράς εργασίας που έχει ταυτόχρονα ανάγκη από τεχνικές ειδικότητες που δεν υπάρχουν και νέους που είναι άνεργοι. Προβλέπει επίσης την αναβάθμιση των ΙΕΚ που αποκτούν μεγαλύτερη αυτονομία, μπορούν να αναπτύξουν συνεργασίες με κοινωνικούς εταίρους, φορείς της αγοράς και της εκπαίδευσης και ιδρύουν για πρώτη φορά αγγλόφωνα τμήματα.