Συμμετείχα στις συνεδριάσεις της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου με τίτλο: «Πρότυπες προτάσεις για έργα υποδομής και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

📍Με το παρόν σχέδιο νόμου εισάγεται στην ελληνική έννομη τάξη ο θεσμός των προτύπων προτάσεων για έργα υποδομής, ως μια εναλλακτική λύση στην παραδοσιακή μέθοδο σύλληψης και ωρίμανσης έργων υποδομών, όπου ο ιδιωτικός τομέας αναλαμβάνει πρωτοβουλία και συμμετοχή στον εντοπισμό και την ωρίμανση ενός έργου, συμπληρωματικά προς τον σχεδιασμό του κράτους, αποσκοπώντας στην επιτάχυνση της ωρίμανσης, δημοπράτησης και υλοποίησης έργων υποδομών με τη συμβολή του ιδιωτικού τομέα.
Επιπλέον, με το νομοσχέδιο θεσπίζονται:
➡️ η διαδικασία υποβολής και οι κανόνες αξιολόγησης και έγκρισης προτύπων προτάσεων για έργα υποδομής,
➡️ οι κανόνες που διέπουν τις διαδικασίες ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων, συμβάσεων παραχώρησης και συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που υλοποιούνται, κατόπιν έγκρισης προτύπων προτάσεων.