Έλαβα μέρος στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, για την επεξεργασία και εξέταση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα: «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και λοιπές διατάξεις».

Είναι ένα νομοσχέδιο που εκτός από τη συμβατική υποχρέωση εναρμονισμού της χώρας μας με το δίκαιο της Ένωσης έχει προφανή χρησιμότητα στη ρύθμιση των θεμάτων της εφοδιαστικής αλυσίδας γεωργικών προϊόντων και την αντιμετώπιση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών που δημιουργούν στρεβλώσεις στην αγορά σε ένα πολύ κρίσιμο τομέα της οικονομίας.