Συμμετείχα στις συνεδριάσεις της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου με θέμα ημερήσιας διάταξης τη συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων».

❗️Με το παρόν σχέδιο νόμου εισάγονται κανόνες και διατάξεις για τον συντονισμό, τη διαχείριση και τον έλεγχο των προγραμμάτων, που χρηματοδοτούνται από τα ευρωπαϊκά ταμεία την προγραμματική περίοδο 2021 – 2027, συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και ρυθμίζονται διάφορα ζητήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
❗️Σκοπός του νομοσχεδίου η αναμόρφωση – συμπλήρωση του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου και η διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την απλοποίηση και την επιτάχυνση των διαδικασιών.
❗️Επιπλέον, αντιμετωπίζονται οι αρρυθμίες στο στάδιο της υλοποίησης και συμβάλει καθοριστικά στην επίτευξη του στόχου για την ταχύτερη και αποτελεσματική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων.