Μίλησα στη συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με τίτλο «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία (ΕΕ) 2019/2161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των Οδηγιών 98/6/ΕΚ, 2005/29/ΕΚ και 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά στην καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών και άλλες διατάξεις.».

Αναφέρθηκα στους στόχους του νομοσχεδίου:

▪️αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις και για εκτεταμένες διασυνοριακές παραβιάσεις

▪️επέκταση της προστασίας των καταναλωτών όσον αφορά στις ψηφιακές υπηρεσίες

▪️εισαγωγή πρόσθετων υποχρεώσεων ενημέρωσης των καταναλωτών για την κατάταξη προσφορών στο διαδίκτυο

▪️έκδοση Κωδίκων Δεοντολογίας για την προστασία της ψυχικής υγείας των ανήλικων καταναλωτών από τις πρακτικές επιχειρήσεων που διαθέτουν δωρεάν ή έναντι αμοιβής τη χρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών και λοιπών ψηφιακών εφαρμογών στους καταναλωτές σε χώρους όπου έχουν πρόσβαση και ανήλικοι, καθώς και η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης των διατάξεών τους (άρθρο 25).

❗️❗️Το άρθρο 25 του νομοσχεδίου αποτελεί υλοποίηση πολιτικής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Κακοποίηση και Εκμετάλλευση που αφορά στην αποτελεσματικότερη προστασία της ψυχικής υγείας των ανήλικων καταναλωτών κατά την ενασχόλησή τους με ηλεκτρονικά προϊόντα ψυχαγωγίας που ενδεχομένως τους εκθέτουν σε κίνδυνο σεξουαλικής θυματοποίησης ή εκμετάλλευσης.

❗️❗️❗️Ευχαριστώ τον Υπουργό Αδωνι Γεωργιάδη και τον αναπληρωτή Υπουργό Νίκο Παπαθανάση για την αμέριστη στήριξή τους στον αγώνα για την προστασία των παιδιών.

#ElenaRapti #vouli #politician #Greece #Hellas #Thessaloniki #photooftheday #nd #ΝέαΔημοκρατία #Βουλή #ΥπουργείοΑνάπτυξης