Με ιδιαίτερη χαρά ανταποκρίθηκα στη πρόσκληση του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) @itep_gr και μίλησα στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο ΞΕΕ @grhotels.gr, με θέμα: «Αειφόρος Ανάπτυξη λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών της Ελλάδας με τη Δημιουργία Νέων Τουριστικών Πόρων και Προϊόντων μέσω Ανάλυσης, Τεκμηρίωσης, Μοντελοποίησης, Διαχείρισης και Διατήρησης Πολιτιστικού Αποθέματος με χρήση Εφαρμογών Των Τεχνολογιών της Πληροφορικής».

📍Υποστήριξα την ανάγκη για βιωσιμότητα του ελληνικού τουρισμού με την ολιστική της έννοια: περιβαλλοντική, κοινωνική, οικονομική.

📍Αναφέρθηκα στη δυνατότητα της Ελλάδας να πρωτοπορεί σε βιώσιμες πρωτοβουλίες, παραθέτοντας το παράδειγμα της Τήλου, ως 1ος Δήμος πιστοποιημένος για μηδενικά απόβλητα, και την πρωτοβουλία του ΞΕΕ «Ελληνικό πρωινό», ένα καινοτόμο πρόγραμμα με σύνθετο χαρακτήρα βιωσιμότητας.

📍Επισήμανα ότι αποτελεί βασικό στρατηγικό στόχο του Υπουργείου Τουρισμού η προώθηση της βιωσιμότητας των προορισμών με:
•την ενδυνάμωση της διακυβέρνησης σε τοπικό επίπεδο
•την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Κεντρικής Διοίκησης- Τοπικής Αυτοδιοίκησης- Ιδιωτικής Πρωτοβουλίας
•τη στόχευση στην πληρέστερη μέτρηση της τουριστικής δραστηριότητας ανά περιοχή

📍Μίλησα για συγκεκριμένα έργα και δράσεις που προωθούνται στο πλαίσιο του ΕΣΔ όπως:
•Η ίδρυση Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμών (DMMOs)
•Η ενίσχυση του ρόλου των ειδικών μορφών τουρισμού
•Η βιώσιμη χρήση και προστασία των υδάτινων πόρων
•Η προώθηση νέων εργαλείων για την αποτελεσματική παρακολούθηση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης όπως η λειτουργία του Εθνικού Παρατηρητηρίου, η σύσταση του Κέντρου Παρακολούθησης του Παράκτιου και Θαλάσσιου Τουρισμού στην Αν. Μεσόγειο, η ανάπτυξη Εθνικού Δορυφόρου Λογαριασμού Τουρισμού καθώς και η ένταξη έργων στο Βιβλίο Ψηφιακού Μετασχηματισμού.

📍Για εμάς η βιωσιμότητα δεν είναι επιλογή, είναι ανάγκη και υποχρέωσή μας!