Συμμετείχα στις συνεδριάσεις της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου με θέμα ημερήσιας διάταξης την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (L 186)».

✏️Με το παρόν σχέδιο νόμου εισάγονται κανόνες και διατάξεις για την βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την επέκταση της χρήσης ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών για την ευκολότερη, ταχύτερη και αποδοτικότερη έναρξη οικονομικής δραστηριότητας και την προσβασιμότητα στην πληροφορία, αναφορικά με τις επιχειρήσεις.
✏️Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσω της απλούστευσης των διαδικασιών και της χρήσης νέων τεχνολογιών, ως προς τους κανόνες σύστασης εταιρειών.
✏️Θεσπίζονται ρυθμίσεις που θα επιτρέψουν τη μείωση του χρόνου και του κόστους σύστασης εταιρείας μέσω της πλήρους ηλεκτρονικοποίησης των διαδικασιών και της διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) και της Υπηρεσίας Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) με άλλα μητρώα του Δημοσίου, καθώς και με το σύστημα διασύνδεσης των μητρώων επιχειρήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σ.ΔΙ.ΜΗ.Ε. – B.R.I.S.).
✏️Παράλληλα, αντικείμενο του νόμου είναι η δημιουργία ενός σαφούς και απλουστευμένου πλαισίου καταχώρισης και δημοσίευσης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) των πράξεων δηλώσεων ή στοιχείων εταιρειών που απαιτούν εμπορική δημοσιότητα, καθώς και η θεσμοθέτηση ενός, διακριτού από το Γ.Ε.ΜΗ., Μητρώου Μη Εμπορικής Οικονομικής Δραστηριότητας (Μ.Μ.Ε.Ο.Δ.), προκειμένου να είναι δυνατή η καταγραφή της οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα σε ηλεκτρονικά μητρώα.