Ερώτηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με θέμα: «Παράταση των μισθώσεων στον κλάδο της εστίασης»

Ρωτώ τον Υπουργό:
1. Μπορεί να υπάρξει μια πρόβλεψη για την παράταση της διάρκειας των επαγγελματικών μισθώσεων στο χώρο της εστίασης για διάστημα ίσο με το διάστημα στο οποίο οι εν λόγω επιχειρήσεις ήταν σε αναστολή με κρατική εντολή;
2. Επειδή η πιθανότητα μιας νέας αναστολής δεν μπορεί προς το παρόν να αποκλεισθεί, μπορεί να υπάρξει ρύθμιση αυτόματης αναστολής της συμβατικής περιόδου μίσθωσης για τις επιχειρήσεις εστίασης με σημείο αναφοράς την έναρξη και τη λήξη της απόφασης που επιβάλλει την αναστολή;